Plats för Göteborg

En komplett stadsbyggnadsvision med unika miljöer nära park och å. Nya och spännande offentliga platser samt 5000 bostäder, 5000 arbetsplatser, en arena, en ny Lisebergsarena, tre nya multisportarenor och ett bad!

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att man ska ersätta Scandinavium. Kommunen tillsatte en utredning var arbetet pågår.  Göteborg har under många år satsat på besök, turism, möten och evenemang. Varje år besöker omkring två miljoner människor mer än 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av arenorna i Göteborg.

Om Göteborg ska behålla en tätposition krävs fortsatt utveckling i detta område. Det är viktigt att den nya arenan kan användas för många ändamål och kan bidra till att evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter även mellan de större arrangemangen.

Plats för Göteborg är ett initiativ för att utveckla Göteborgs evenemangsområde till just detta. Evenemangsområdet ska bli en sammanhållen stadsdel som tar ett helhetsgrepp kring såväl arenafrågan, bostäder, företag och platser för idrott och evenemang och skapar ett område där hela livet får plats. Från de yngsta till de äldsta, från jobb till lek. Ett initiativ där Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt och bli en hållbar stad som är öppen för världen.

Ett stadsutvecklingsförslag för alla göteborgare:

 • En toppmodern och flexibel arena – möjlig att driva utan driftunderskott
 • Tre multisportshallar för breddidrotten
 • En ny Lisebergshall – 3000-4000 platser
 • Ersättningsarena för Valhalla IP – på Heden
 • Förslag till placering av Valhallabadet
 • Exploateringskostnaderna för utvecklingen av Evenemangsområdet ingår
 • Rivningskostnaderna för befintliga anläggningar ingår
 • Finansiering av ett nytt Valhallabad
 • 5000 bostäder
 • 5000 arbetsplatser
 • 500 hotellrum
 • Stort handelscentrum
 • Ca 20 000 kvm utökad mässyta för Svenska Mässan

Processen

Flera beslut kvarstår att fattas av Göteborgs stad och det är därför svårt att i nuläget uppskatta datum och insatser för påbörjandet av projektet. Men en uttalad önskan är att en ny arena ska stå klar 2025 – 55 år efter Scandinaviums invigning.

Se tidslinje här 

Göteborgs stad har tillsatt en utredning där man i  samverkan med Got Event, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och övriga relevanta aktörer skall ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena. Utredningen är klar sedan september 2019, och behandlas under våren 2020. Du kan läsa mer på Göteborgs stads hemsida: www.goteborg.se

Lyssna på ursprunget till förslaget här:

Arbetsgruppen

Plats för Göteborg är ett initiativ av byggherrar, fastighetsägare och arkitekter med verksamhet i Göteborg. Samarbetet möjliggör att ett helhetsperspektiv som innefattar såväl planering, byggnation och drift kan tas från dag ett. Det är bara tillsammans vi kan skapa plats för Göteborg.

 

Bakgrund

Efter att ha lagt ned två utredningar under 00 och 10-talet om hur Scandinavium ska ersättas startade man en tredje utredning 2016, och bjöd samtidigt in näringslivet att bidra för att få till en lösning. Som ett svar på denna inbjudan bildade vi Plats för Göteborg, ett näringslivsinitiativ bestående av åtta av stadens största och mest erfarna stadsutvecklare tillsammans med fyra av de mest välrenommerade teknik- och arkitektkontoren med spetskompetens inom arenaprojekt.

Vi har under tre år satt oss in i tidigare utredningar i syfte att skapa en förståelse för varför en ny arena ännu inte kommit till stånd. I takt med en ökad kunskap och med kraften i våra 12 aktörers samlade erfarenhet har vi tagit fram ett förslag för hur Staden äntligen ska kunna lyckas få ett genomförbart arenaprojekt. Vi har parallellt med detta arbete gjort en noggrann genomgång av de utredningar som Stadens Stadsledningskontor arbetat fram sedan 2016.

I den senaste delutredningen som offentliggjordes i september 2019 slås det fast att området kan och bör innehålla en betydande del bostäder. Det är bra och är samma slutsats som vi 12 näringslivsrepresentanter dragit. Att Valhallabadet ersätts av ett nytt centralbad inom evenemangsstråket anser vi också vara ett naturligt och bra ställningstagande. Att förorda en privat driftoperatör anser vi också vara en garant för att fylla arenan med rätt mängd och typ av innehåll.

Efter en sammanställd bedömning av hela underlaget är det dock vår gemensamma uppfattning att presenterat beslutsunderlag inte bara riskerar att leda till ett kraftigt underfinansierat projekt, utan ett projekt som inte är genomförbart alls och att Göteborg därmed återigen går miste om den nya arena som Staden så väl behöver.

 

Vi står bakom projektet

Wallenstam Stena Fastigheter Skanska Riksbyggen Platzer HSB Castellum Balder

Sweco Wingårds White Semren Månsson